Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím úřadu práce, v jehož územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 1 rok 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď::

 • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
 • odebrat zboží či služby v daném roce v hodnotě 275 154 Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění (zaměstnavatelé zaměstnávající více než 1 rok 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám) nebo
 • odvést do státního rozpočtu 98 265,- Kč

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za rok 2022 ve výši 39 306,- Kč.

Způsob výpočtu náhradního plnění:

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Příklady způsobu výpočtu

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz § 15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 56, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4 % z 56 je 2,24 zaokrouhleno matematicky na 2).

Máte tedy zákonnou povinnost:

 • zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 • odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.
  Průměrná mzda za rok 2022 činí 39 306,- Kč
  2,5 × 39 306 × 2 zaměstnanci = 196 530,- Kč
  Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 196 530,- Kč, nebo
 • odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy
  7 × 39 306 × 2 zaměstnanci = 550 284,- Kč bez DPH.
  Při odběru zboží z našeho sortimentu splníte nejen zákonnou povinnost, ale peníze místo odvodu do státního rozpočtu využijete efektivněji na nákup zboží a služeb.
 • provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).

Výpočet náhradního plnění

Celkový počet zaměstnanců minimální počet zaměstnanců 25
Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (PP) 0
Roční povinný podíl při nesplnění PP (v Kč) 0
Ekvivalent PP odebráním zboží (v Kč bez DPH) 0
Vaše měsíční úspora (v Kč bez DPH) 0